Duurzaamheid in de STEVIA GROUP - Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Als internationaal actief consumptiegoederen- en detailhandelsbedrijf neemt de STEVIA GROUP verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van de STEVIA GROUP met als doel een 100% duurzame bedrijfsactiviteit.

Om u als familiebedrijf ook in de toekomst te kunnen blijven bieden waar het steviapura® merk voor staat: de hoogste stevia-expertise en compromisloze productkwaliteit.

Alle werknemers betrekken bij duurzaamheid bij de Stevia Group
Ons verklaarde doel is zaken te doen ten voordele van mens en natuur.

Duurzaamheid: Betrek de werknemers er meer bij.

Het is algemeen bekend dat de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven worden beïnvloed door klanten en consumenten. Maar we laten ook onze eigen werknemers aan het woord als het gaat om duurzaamheid op het werk en in het bedrijf.

De STEVIA GROUP maakt het mogelijk om een ecologische levensstijl te leiden, niet alleen in het privéleven, maar ook op de werkplek.

Als onderneming hebben wij de verantwoordelijkheid om niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn de sociale verandering in het waardesysteem stevig in onze bedrijfscultuur te verankeren.

Het thema duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de samenleving. De groep van LOHAS, mensen wier leven gericht is op de beginselen van duurzaamheid en gezondheidsbewustzijn, groeit steeds meer. Ondernemingsconcepten ter bevordering van duurzaamheid vereisen de betrokkenheid van alle werknemers. Alleen transparantie, informatie en motivatie stellen de werknemers in staat om op lange termijn duurzaam te handelen.

Duurzaamheid: relevantie voor aankoopbeslissingen
Relevantie voor aankoopbeslissingen: Duurzaamheid

Duurzaamheid: relevantie voor aankoopbeslissingen

Volgens de studie zegt 81 procent van de consumenten meer aandacht te besteden aan duurzaamheid wanneer zij producten kopen (een studie van het advies- en auditbedrijf KPMG, in samenwerking met het IHF Cologne).

Producten die duurzaam en ecologisch zijn geproduceerd en zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu, worden steeds belangrijker voor de consument.

Consumenten worden zich bij hun aankoopbeslissingen steeds meer bewust van ecologische en sociale factoren. Het is duidelijk dat producten met een duurzaam imago de voorkeur genieten en een bepalende factor zijn bij aankoopbeslissingen.

Duurzaamheid niet alleen in producten, maar ook in de STEVIA GROUP.

Duurzaamheid als criterium voor consumptiebeslissingen

Respectvol gebruik van landbouwgrondstoffen

Grondstoffen

Landbouwers leveren een niet te verwaarlozen bijdrage aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Alleen grondstoffen die op duurzame wijze worden geteeld en gebruikt, kunnen de grondstoffenvoorziening op lange termijn veiligstellen.

In een notendop betekent dit dat systemen van hernieuwbare grondstoffen de mogelijkheid van natuurlijke regeneratie moeten hebben. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ze op dezelfde manier kunnen gebruiken als de huidige generatie.

Duurzaamheid wordt al meer dan 300 jaar met succes toegepast en omvat niet alleen ecologische, economische maar ook sociale aspecten, bijvoorbeeld in het geval van kleine boeren. Volgens de Wereldbank leven wereldwijd ongeveer 1,5 miljard mensen in kleine boerengezinnen. Ze hebben meestal weinig productieondersteuning. Een kleine boer is een landbouwer die over weinig productiefactoren, zoals machines, beschikt.

Deze landbouwers dragen in niet onbelangrijke mate bij tot duurzaamheid en milieubehoud op de volgende gebieden:

  • Uitbreiding van het assortiment gewassen en biodiversiteit
  • klimaatbescherming
  • Behoud van grondstoffen
  • Structurele veranderingen in plattelandsgebieden

De duurzame productie en het duurzame gebruik van hernieuwbare grondstoffen kunnen bijdragen tot een versterking van de waardeschepping en de werkgelegenheid, met name in plattelandsgebieden, zowel bij de productie van grondstoffen als bij de primaire verwerking.

De STEVIA GROUP hecht bijzonder veel belang aan een veilige en duurzame bevoorrading met grondstoffen, waarbij tegelijk het klimaat en de kleinschalige landbouwstructuren worden beschermd.

Op die manier kunnen wij als bedrijf ook bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot.

Respectvol gebruik van landbouwgrondstoffen.
Alleen de duurzaam geteelde en gebruikte grondstof stelt de grondstoffenvoorziening op lange termijn veilig.

Duurzaamheid in verpakkingen is belangrijk voor de consument.

Verpakking

Voor één op de twee consumenten spelen duurzaamheid van de verpakking en recycling en herbruikbaarheid een belangrijke rol.

STEVIA GROUP draagt bij tot een duurzame wereld door verantwoord om te gaan met hulpbronnen.

Wij ontwerpen duurzame verpakkingen voor onze klanten, waarbij we zo weinig mogelijk materiaal gebruiken. Consumenten trekken conclusies over de duurzaamheid van een product uit het gebruikte verpakkingsmateriaal. Consumenten beschouwen verpakkingen van papier en karton over het algemeen als milieuvriendelijker.

In de toekomst zullen intelligente productontwikkelingen het ook mogelijk maken biokunststoffen in flessen te gebruiken en zo ook hulpbronnen in de waardeketen te besparen.

De consument waardeert een kleine verpakking in verhouding tot de inhoud en geen bedrieglijke verpakking.

Een aan het product aangepaste verpakkingsgrootte leidt ook tot een laag materiaalgebruik, wat ons milieu ten goede komt.

Duurzaam leveranciersbeheer van de STEVIA GROUP

Het duurzame leveranciersbeheer van de STEVIA GROEP.

Leveranciers

Duurzaam leveranciersbeheer of "Sustainable Supply Chain Management" is voor de STEVIA GROUP een essentiële factor in de partnerschapsamenwerking met leveranciers.

Ons doel is onze klanten de hoogst mogelijke productveiligheid te bieden, evenals service en productkwaliteit. Wij bereiken dit samen met onze leveranciers. De leveranciersovereenkomsten bevatten duidelijke voorschriften inzake de naleving van sociale, ecologische en economische normen.

Zij vormen de basisvoorwaarde voor een betrouwbare samenwerking met onze leveranciers en scheppen duidelijkheid en transparantie. Het is ons doel dat al onze leveranciers de gedragscode ondertekenen. Naleving wordt gewaarborgd door een welomschreven auditproces.

Gedragscode voor leveranciers

STEVIA GROUP draagt bij de selectie van leveranciers een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten en de samenleving.

De STEVIA GROUP verbindt zich ertoe de ethische principes en praktijken van verantwoordelijk leveranciersbeheer na te leven. De gedragscode bevat deze beginselen voor leveranciers en is gebaseerd op:

Internationale Arbeidsorganisatie

Een internationale arbeidsorganisatie voor arbeids- en sociale normen, van de Verenigde Naties. Haar doel is het waarborgen van minimumnormen en -rechten op het werk en van waardig werk voor alle mensen wereldwijd.

VN-Verklaring van de Rechten van de Mens

Verklaring van de Rechten van de Mens overeenkomstig Resolutie 217 A (III) van 10.12.1948. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ook bekend als de Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Handvest van de Rechten van de Mens of, kortweg, de UVRM.

Een niet-bindende aanbeveling van de Verenigde Naties over de algemene beginselen van de rechten van de mens: "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren".

VN-Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling

De Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling werd in 1992 aangenomen op de Conferentie van de Verenigde Naties inzake milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro. Het bevat 27 beginselen inzake wetgeving, politiek, economie en wetenschap waaraan landen zich moeten houden om tot duurzame ontwikkeling te komen en het milieu te beschermen.

VN Global Compact

Het belangrijkste en grootste wereldwijde initiatief voor verantwoord ondernemingsbestuur is het UN Global Compact. Op basis van 10 beginselen inzake arbeidsomstandigheden, bestrijding van corruptie, mensenrechten en milieubescherming, streeft de visie naar een duurzame wereldeconomie.